Regulamin konkursu Bohater do podziwiania

Zasady ogólne konkursów przeprowadzanych na portalu nakanapie.pl §1 Definicje 1. Podmiotem przeprowadzającym konkursy jest serwis nakanapie.pl (dalej jako: „Portal”). 2. Sponsorem nagrody i podmiotem odpowiedzialnym za jej wydanie jest wydawnictwo, chyba, że w szczegółowych zasadach konkursu wskazano inaczej (dalej jako „Sponsor”). 3. Postanowienia precyzujące zasady dotyczące konkretnych konkursów (np. zadanie konkursowe, termin na jego wykonanie) są każdorazowo publikowane na podstronie danego konkursu i obowiązują wyłącznie w jego zakresie (dalej jako: „Zasady szczególne”). 4. Niniejszy regulamin precyzuje zasady ogólne, obejmujące wszystkie konkursy przeprowadzane przez Portal (dalej jako: „Regulamin”), z wyjątkiem kwestii uregulowanych odmiennie w Zasadach szczególnych. §2 Zasady ogólne 1. W konkursie mogą brać udział osoby, które mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i są pełnoletnie. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie. 2. Zadanie konkursowe oraz termin na jego wykonanie są każdorazowo opisane w Zasadach szczególnych. 3. Zgłoszenia, które zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę. 4. Aby wziąć udział w konkursie należy: a. Zalogować się na swoje konto w serwisie nakanapie.pl b. Wykonać zadanie konkursowe. 5. Każdy uczestnik konkursu może wziąć w nim udział tylko raz. Udzielanie odpowiedzi przez jednego uczestnika z różnych kont jest niezgodne z Regulaminem i oznacza wykluczenie z możliwości udziału we wszystkich konkursach Portalu. 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Osoby biorące udział w konkursie, wyrażają jednocześnie zgodę na opublikowanie swojej nazwy użytkownika z serwisu na fanpage w poście z ogłoszeniem wyników oraz w serwisie na stronie konkursu. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. 7. Żaden konkurs organizowany przez Portal nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żądną inna przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.). §3 Nagrody 1. Nagrody, ich ilość oraz jakość zostaną każdorazowo wskazane w Zasadach szczególnych. 2. Laureaci konkursów informowani są o wygranej za pomocą wiadomości prywatnej w ramach Portalu w ciągu 7 dni. 3. Laureat obowiązany jest, w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wygranej, przesłać wiadomość mailową z danymi do wysyłki Nagrody. 4. W przypadku naruszenia terminu, wskazanego w punkcie powyżej, Laureat traci prawo do Nagrody, a Organizator zastrzega sobie możliwość nie przydzielania jej żadnemu z pozostałych Uczestników. 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do scedowania uprawnień do nagrody na inną osobę. 7. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terenie Polski i wyłącznie na dane podane przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym. 8. Odpowiedzialność za kwestie podatku od nagród ponosi wyłącznie Sponsor. 9. Portal nie odpowiada za zaginięcie przesyłki oraz za jej stan w momencie dostarczenia do zwycięzcy. 10. Portal nie odpowiada za wysyłkę nagrody, chyba, że zobowiąże się do tego w umowie ze Sponsorem nagrody. §4 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być dokonywane w terminie 7 dni od zakończenia konkursu (tj. podania wyników) wyłącznie drogą mailową na adres [email protected] 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane osoby je składającej co najmniej takie, aby można było dokonać Jej identyfikacji - imię i nazwisko oraz mailowy adres zwrotny, a także wskazanie przyczyn dokonania zgłoszenia reklamacyjnego - i jeśli to konieczne - wraz z uzasadnieniem (dalej Reklamacje). 3. Reklamacje są rozpatrywane maksymalnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma. 4. O wyniku Reklamacji osobą ją składająca zostanie powiadomiona wiadomością mailowo na adres, z którego została wysłana Reklamacja. 5. Uczestnikowi nie przysługuje wobec Portalu prawo do zgłaszania reklamacji w zakresie Nagrody (m.in. jej kompletności, zgodności, wysyłki), chyba, że Portal w Zasadach szczególnych została wyraźnie wskazany jako Sponsor. 6. Reklamacje wskazane w powyższym punkcie przysługują wyłącznie przeciwko Sponsorowi. §5 Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Kamil Załęski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENSWARE KAMIL ZAŁĘSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 5342292008, nr REGON 140474287, ul. Księcia Józefa 27, 05-800 Pruszków 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres ul. Grochowska 217/15, 04-077 Warszawa 3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników. 4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu. 5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika oraz przedstawiciela ustawowego (w przypadku Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia) tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon w ramach Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom wzięcia w niej udziału i umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora 6. Dane osobowe Uczestników przekazane w formularzu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora - podstawą prawną jest realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora tj. umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 7. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora związane z wykonywaniem umowy takie jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy. 8. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 9. Przysługuje Uczestnikowi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 10. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów związaną z realizacją Konkursu. 11. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl