Regulamin konkursu Całkiem znośna lekkość życia

Regulamin konkursu "Całkiem znośna lekkość życia" 1. Organizatorem konkursu jest serwis @Link 2. W konkursie mogą brać udział osoby, które mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i są pełnoletnie. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie. 3. Konkurs polega na napisaniu odpowiedzi na zadanie konkursowe. Treść zadania: "Napisz lekki, zabawny wierszyk o życiu lub nieśmiertelności" 4. Aby wziąć udział w konkursie należy: a. Zalogować się lub założyć konto w serwisie nakanapie.pl b. Na stronie konkursu w komentarzu napisać odpowiedź na zadanie konkursowe c. Mile widziane jest polubienie, udostępnienie postu o konkursie i/lub zaproszenie do konkursu znajomych, jednak nie jest to element obowiązkowy. 5. Każdy uczestnik konkursu może umieścić tylko jeden komentarz konkursowy. 6. Konkurs wygrywa 3 uczestników, których odpowiedzi konkursowe uzyskają największą liczbę polubień. 7. Na odpowiedzi konkursowe mogą głosować użytkownicy, którzy w tygodniu poprzedzającym dzień, w którym chcą zagłosować zdobyli minimum 50 punktów poprzez aktywność w serwisie. 8. Każdy użytkownik może oddać tylko jeden głos w danym konkursie oraz nie może zagłosować na siebie. 9. Konkurs odbywa się w dniach 16.04.2020 - 30.04.2020 (do godziny 23:59). Wyniki zostaną ogłoszone na stronie konkursu w serwisie 01.05.2020 . 10. Zgłoszenia, które zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę. 11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Osoby biorące udział w konkursie, wyrażają jednocześnie zgodę na opublikowanie swojej nazwy użytkownika z serwisu na fanpage w poście z ogłoszeniem wyników oraz w serwisie na stronie konkursu. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. 12. Po wyborze zwycięzców, skontaktujemy się z nimi poprzez adres e-mail, który został użyty do rejestracji w serwisie @Link w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników. Od tego momentu uczestnik będzie miał 3 dni na wysłanie odpowiedzi z danymi do wysyłki nagrody. W przypadku braku odpowiedzi ze strony użytkownika, nagroda przypada kolejnej osobie, która uzyskała największą liczbę polubień. 13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani związany z serwisem Facebook. Wszelkie roszczenia z tego tytułu uczestnicy powinni kierować bezpośrednio do organizatora. 14. Nagroda w konkursie: 3 książki "God mode" Martyny Sowińskiej i Mai Zdumińskiej. 15. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany nagrody na inną, ani na jej wartość pieniężną. Nie ma możliwości przekazania nagrody na rzecz innej osoby. 16. Organizator konkursu nie odpowiada za zaginięcie przesyłki oraz za jej stan w momencie dostarczenia do odbiorcy. 17. Konkurs przeprowadzane są przez środek masowego przekazu i dotyczy kultury, co zgodnie z prawemzwalnia z podatku od nagrody, jeśli kwota jednorazowej wygranej jest mniejsza niż 760zł. 18. Wszelkie pytania lub reklamacje prosimy kierować pod adres: kontakt@nakanapie.pl 19. Ochrona danych osobowych: a. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Kamil Załęski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENSWARE KAMIL ZAŁĘSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 5342292008, nr REGON 140474287, ul. Księcia Józefa 27, 05-800 Pruszków b. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@nakanapie.pl lub pisemnie na adres ul. Grochowska 217/15, 04-077 Warszawa c. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail kamil@nakanapie.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników. d. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu. e. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika oraz przedstawiciela ustawowego (w przypadku Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia) tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon w ramach Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom wzięcia w niej udziału i umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora f. Dane osobowe Uczestników przekazane w formularzu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora - podstawą prawną jest realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora tj. umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. g. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora związane z wykonywaniem umowy takie jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy. h. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. i. Przysługuje Uczestnikowi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. j. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów związaną z realizacją Konkursu. k. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
  • O nas
  • Kontakt
  • Pomoc
  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • © 2021 nakanapie.pl
    Zrobione z {} na Pradze Południe