Regulamin konkursu Niezła "Jazda na rydwanie" Etap 2

REGULAMIN KONKURSU Z KSIĄŻKĄ „JAZDA NA RYDWANIE” § 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest autor książki „Jazda na rydwanie” (dalej jako „Organizator”). 2. Konkurs, na zlecenie Organizatora, przeprowadzany jest na portalu @Link (dalej jako „Portal”). 3. Konkurs trwa od 08.06.2021 do 30.09.2021. 4. Konkurs podzielony został na 2 etapy: a. Etap I – od 08.06.2021 do 31.07.2021, b. Etap II – od 01.08.2021 do 30.09.2021. 5. Niniejszy regulamin Konkursu (dalej jako „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 6. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która spełnia kryteria określone w §2 Regulaminu. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych, a także prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w sytuacji, gdy żadne z nadesłanych zgłoszeń nie będzie zgodne z Regulaminem. 8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody. 10. W przypadku niewzięcia we wcześniejszym etapie konkursu udziału przez minimum 10 osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzenia kolejnego etapu. § 2 Uczestnicy Konkursu 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne , które posiadają swoje konto na portalu @Link. 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane. § 3 Zasady uczestnictwa 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: · zapoznanie się z Regulaminem, · prawidłowe wykonanie zadania konkursowego zawartego w § 4; 2. Każdy Uczestnik może tylko raz wziąć udział w Konkursie, w wybranym przez siebie etapie. 3. Zakładanie przez użytkownika nowych kont, celem wzięcia udziału w Konkursie więcej niż raz uważa się za złamanie Regulaminy i skutkuje wykluczeniem z udziału w Konkursie. § 4 Zasady i przebieg Konkursu 1. Żeby wziąć udział w konkursie należy: · Przeczytać książkę „Jazda na rydwanie”, · Dodać recenzję książki na stronach: @Link oraz @Link, · Podać adresy do ww. recenzji w komentarzu na stronie konkursowej: @Link 2. Dzień podania adresów do ww. recenzji decyduje o udziale w konkretnym Etapie konkursu. 3. W Konkursie mogą brać udział wcześniej dodane recenzje, jeśli zostaną zgłoszone w opisany powyżej sposób. § 5 Nagroda i zwycięzcy 1. Każda nagroda konkursowa to 200 złotych. 2. W każdym Etapie wygrywają 3 osoby (przyznawane są 3 nagrody, a każda w wysokości 200 złotych). 3. Zwycięzcy wyłaniani są oddzielnie w każdym Etapie na podstawie głosowania użytkowników serwisu. 4. W każdym Etapie wygrywają 3 osoby z największą liczbą głosów. 5. Głosować na wybrane recenzje mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy portalu. 6. W każdym Etapie można oddać wyłącznie jeden głos. 7. Lista zwycięzców publikowana będzie w ciągu 2 tygodni od zakończenia każdego z Etapów. 8. Zwycięzcy zostaną poproszeni w wiadomości prywatnej o podanie danych niezbędnych do przekazania nagrody. 9. Za przekazanie nagrody odpowiedzialny jest Organizator. § 6 Przetwarzanie danych osobowych 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz publikację pseudonimu, z którego korzysta na portalu, na stronie @Link. 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator oraz Portal. 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem Nagrody w Konkursie. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak tej zgody uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. 6. W zakresie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do: · wglądu do swoich danych, · poprawiania i zmiany, · żądania zaprzestania ich przetwarzania, · wycofania zgody, · wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, · żądania usunięcia danych, · żądania ograniczenia przetwarzania danych, · żądania przekazania danych innemu administratorowi danych, · żądania udzielenia informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych, · złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądania zgłoszone przez uczestnika pozostają bez wpływu na dotychczas dokonane przez Organizatora czynności. Organizator ma obowiązek poinformowania Uczestnika o sposobie wykonania żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni. § 7 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na mail @Link. 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. § 8 Postanowienia końcowe 1. Portal zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Zmiany wywołują skutek od dnia ich opublikowania na stronie Portalu. 2. Portal zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu z ważnych przyczyn. 3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami. 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Portalem pod adresem e-mail: kontakt@nakanapie.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. 5. Regulamin jest dostępny na Portalu. 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@nakanapie.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl