Regulamin serwisu

Regulamin serwisu nakanapie.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.nakanapie.pl, prowadzonego przez ENSWARE Kamil Załęski z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowska 217/15, NIP 5342292008, REGON 140474287. (dalej „Serwis”, „my”).

Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, a dodatkowo dokonując rejestracji, zgadzasz się na postanowienia niniejszego regulaminu. Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

I. Informacje ogólne

 1. Celem Serwisu jest promocja czytelnictwa poprzez umożliwienie użytkownikom wymiany informacji i opinii dotyczących książek (w tym e-booków oraz audiobooków) oraz stworzenie społeczności czytelników skupionej wokół Serwisu.
 2. Serwis jest usługą polegającą na udostępnianiu treści wprowadzanych przez użytkowników (komentarze, recenzje, wpisy na forum), udostępnianiu własnych treści (takich jak opisy książek) oraz świadczeniu innych usług w ramach udostępnianych funkcjonalności (blog, forum, poczta wewnętrzna, ogłoszenia). Cały czas pracujemy nad rozwojem Serwisu, więc lista funkcjonalności może się zmienić.
 3. Jakość Serwisu i jego rozwój zależy od współpracy z użytkownikami. Dążymy do tego, aby nasza współpraca w rozwijaniu Serwisu oparta była na wzajemnym zaufaniu i dobrej woli.
 4. Serwis, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne oraz funkcjonalności, stanowią własność ENSWARE Kamil Załęski, wyłączając te elementy, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które dostarczamy użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

II. Zasady korzystania z serwisu

 1. Serwis przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 13 lat. Umieszczanie treści przez użytkowników nie mających pełnej zdolności do czynności prawnej wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.
 2. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem. Udział użytkownika w konkursach i loteriach organizowanych przez Serwis odbywa się na podstawie odpowiedniego regulaminu danego konkursu czy loterii.
 3. Użytkownik Serwisu może korzystać z dostępnych w nim treści, a po rejestracji także samemu umieszczać treści w Serwisie.
 4. Użytkownik korzysta z Serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
 5. Zakazane jest przekazywanie do Serwisu treści niezgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest umieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich prawa autorskie i dobra osobiste.
 6. Nie gwarantujemy, że Serwis lub jego poszczególne części będą dostępne cały czas. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 7. Serwis nie jest nośnikiem informacji; każdy użytkownik powinien we własnym zakresie przechowywać kopię zapasową dodanych przez siebie treści. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niedostępności jego treści w Serwisie.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działalność sklepów internetowych, księgarni, firm reklamujących się w Serwisie, porównywarek produktowych i innych firm i osób trzecich. Reklamacje oraz zapytania dotyczące oferty partnerów powinny być kierowane bezpośrednio do tych podmiotów.
 9. Dokładamy starań, aby treści własne Serwisu charakteryzowały się wysoką jakością oraz odpowiednim stylem, jednak wszystkie treści lub usługi dostarczane za pośrednictwem serwisu oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności Serwis nie gwarantuje:
  a) prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie,
  b) iż każda zamieszczona w Serwisie treść sprosta oczekiwaniom każdego użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
  c) że jakiekolwiek treści pobrane z Serwisu lub jakiekolwiek odsyłacze będą działać bezbłędnie oraz będą wolne od potencjalnych zagrożeń.
 10. Naruszenie przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub odpowiedniego regulaminu konkursu lub loterii może skutkować zablokowaniem mu dostępu do części funkcjonalności Serwisu (np. możliwości umieszczania treści), zawieszeniem w prawach użytkownika lub nawet rozwiązaniem z nim umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. Przed zastosowaniem wyżej wymienionych środków Serwis powiadomi o tym użytkownika, informując go jednocześnie o czasie trwania blokady lub innych podjętych czynnościach, w tym rozwiązaniu umowy z użytkownikiem.

III. Rejestracja

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Załóż konto. Do rejestracji wymagane jest podanie loginu, hasła i adresu e-mail.
 2. Po zakończeniu procesu rejestracji użytkownik ma możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z funkcjonalności zastrzeżonych dla użytkowników zarejestrowanych (m.in. dodawanie treści użytkownika).
 3. Dodatkowo użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu oraz aktualności i akcji specjalnych. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące otrzymywania komunikatów na stronie edycji profilu.
 4. Hasło i adres e-mail nie są udostępniane innym użytkownikom. Login identyfikuje użytkownika podczas korzystania z Serwisu i pojawia się przy wszystkich treściach przez niego dodawanych.
 5. Hasło powinno być zachowane w tajemnicy i nie może być udostępniane osobom trzecim.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez usunięcie swoich danych zgodnie z procedurą zawartą w zakładce „Profil”.
 7. Usunięcie komentarzy i recenzji jest możliwe przy zastosowaniu procedury opisanej poniżej w rozdziale „Umieszczanie komentarzy, recenzji i wpisów”.

IV. Umieszczanie komentarzy, recenzji i wpisów

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik może umieszczać treści w postaci komentarzy, recenzji lub wpisów na forum (zwanych łącznie „treściami użytkowników”).
 2. Komentarze i recenzje to wypowiedzi użytkownika w Serwisie zamieszczane przy pomocy odpowiednich funkcji Serwisu.
 3. Wpisem na forum jest treść umieszczona przez użytkownika na forum Serwisu.
 4. Użytkownik jest uprawniony do dodawania treści, których jest autorem lub na których umieszczenie ma zgodę autora lub osoby uprawnionej. Treści użytkowników powinny dotyczyć tematów, w związku z którymi są umieszczane.
 5. Treści są zamieszczane w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i jakość merytoryczną.
 6. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie bez naszej uprzedniej zgody treści, za których umieszczenie w Serwisie użytkownik otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W przypadku umieszczenia takich treści zostaną one usunięte. Uporczywe umieszczanie takich treści w Serwisie może spowodować rozwiązanie umowy z użytkownikiem.
 7. Zakazane jest umieszczanie przez użytkownika treści tego rodzaju, że ich udostępnienie w Internecie może być niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.
 8. Mamy prawo usunąć z Serwisu dowolne treści, w tym treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste. Informacje o takich treściach należy zgłaszać Serwisowi za pomocą poczty elektronicznej, na adres zamieszczony na podstronie Kontakt.
 9. Możemy usuwać treści użytkownika, zwłaszcza w przypadkach, jeżeli dowiemy się, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Usunięcie treści nie wymaga uzasadnienia.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności komentarzy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie umieszczone przez siebie w Serwisie treści.

V. Prawa do treści użytkowników

 1. Zamieszczając treść użytkownika w Serwisie udzielasz Serwisowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej licencji wraz z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji) w następującym zakresie:
  1. publicznego udostępniania twojej treści w Serwisie;
  2. publicznego udostępniania twojej treści w innych serwisach internetowych z wyraźnym zaznaczeniem, że treść pochodzi od użytkowników Serwisu i zamieszczeniem logo Serwisu;
  3. wydawania twojej treści drukiem oraz wprowadzenie do obrotu lub najem egzemplarzy utworu;
  4. korzystania z twojej treści dla działalności promocyjnej Serwisu niezależnie od medium.
 2. Do wypowiedzenia licencji stosuje się terminy określone w art. 68 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Użytkownik serwisu uprawniony jest do korzystania z treści umieszczonych w Serwisie przez innych użytkowników jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie upoważnienia udzielonego przez uprawnionego.
 4. Użytkownik umieszczający w Serwisie treści będące przedmiotem ochrony praw autorskich, które nie są jego autorstwa, zobowiązany jest uzyskać zgody osób uprawnionych na umieszczenie danej treści w Serwisie i udzielenie licencji Serwisowi w zakresie podanym powyżej.
 5. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę treści uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Informacje o zasadach gromadzenia i rodzaju danych osobowych zbieranych przez serwis znajdują się na stronie Polityka prywatności.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do przekazania informacji na temat adresu IP stosownym instytucjom i organom państwowym w przypadku, gdy z adresów tych prowadzona jest działalność szkodliwa dla serwisu (spam, flood, abuse, trolling etc.).
 3. Serwis stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia adresów e-mail oraz haseł użytkowników. Aktualną informację na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń mających na celu ochronę prywatności użytkowników można uzyskać pod adresem: kontakt@nakanapie.pl.

VII. Poczta

 1. Funkcja poczty jest dostępna dla każdego zarejestrowanego użytkownika.
 2. Funkcja poczty umożliwia tworzenie, wysyłanie i odbieranie wiadomości od innych użytkowników w ramach Serwisu bez konieczności dzielenia się z innymi użytkownikami swoim prywatnym adresem e-mail. O każdej otrzymanej wiadomości użytkownicy będą powiadamiani przez Serwis na adres e-mail podany przy rejestracji.
 3. Aby napisać wiadomość do dowolnego użytkownika należy kliknąć na okno „napisz wiadomość” dostępne w Serwisie. Wiadomości przesyłane przez innych użytkowników albo przez Serwis są dostępne poprzez funkcję „skrzynka odbiorcza”.
 4. Poprzez funkcję „skrzynka odbiorcza” użytkownik ma również możliwość:
 5. kasowania oraz archiwizacji otrzymanych wiadomości,
 6. definiowania z jakich kont w ramach Serwisu użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości, oraz po wybraniu odpowiedniej opcji, otrzymywania wiadomości o nowościach oraz zapowiedziach wydawniczych.

VIII. Ogłoszenia

 1. Celem funkcjonalności jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji kupna, sprzedaży, wymiany lub oddania książki/książek poprzez umożliwienie im zamieszczania ogłoszeń w Serwisie („Ogłoszenia”), informowania o poszukiwanych książkach oraz komunikowania się między sobą.
 2. Korzystanie z funkcjonalności jest bezpłatne.
 3. Serwis nie pobiera prowizji od przeprowadzonych transakcji.
 4. Z funkcjonalności może korzystać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
 5. Z funkcjonalności mogą Korzystać również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.
 6. Właściciel Serwisu:
  1. nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
  2. nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych w ramach tej funkcjonalności przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itd.
  3. nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia.
  4. w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami, ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  5. nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z funkcjonalności, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.
  6. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z funkcjonalności przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  7. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń w ramach funkcjonalności, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.
 7. Użytkownik:
  1. ma obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
  2. ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z funkcjonalności.
  3. zobowiązuje się do rzetelnego opisu przedmiotu. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. W szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności.
  4. oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ogłoszeń zamieszczanych w ramach funkcjonalności jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. W szczególności dotyczy to używania w tytułach i opisach przedmiotu chronionych znaków towarowych, do których używania Użytkownik nie ma zgody właściciela lub nie zachodzą okoliczności pozwalające na posługiwanie się znakiem towarowym przewidziane w Ustawie "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U.2003.119.1117 z późniejszymi zmianami).
  5. zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać ogłoszeń, które zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Serwis byłoby nielegalne, ogłoszeń, które są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich ogłoszeń, ogłoszeń fikcyjnych (nieprawdziwych), ogłoszeń oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub firmy, ogłoszeń o charakterze towarzyskim, reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.
  6. zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych, numerem telefonu, adresem, adresem poczty elektronicznej i adresem WWW, elementami graficznymi nie stanowiącymi przedmiotu Ogłoszenia (ramki, napisy, wyróżniki) oraz obrazów nieprzedstawiających przedmiotu Ogłoszenia. Zwłaszcza treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych.
 8. Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika w Serwisie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. Prezentowane na stronach Serwisu Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Dodanie Ogłoszenia wymaga rejestracji lub zalogowania się.
 11. Dodanie ogłoszenia realizowane jest przez wypełnienie przez użytkownika formularza dodawania ogłoszenia.
 12. Zamieszczanie duplikatów ogłoszeń (nawet usuniętych) mające na celu ominięcie okresów pomiędzy kolejnymi odświeżeniami jest podstawą do usunięcia ogłoszeń użytkownika oraz blokady konta.
 13. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia plików graficznych (zdjęć) naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
 14. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po jego dezaktualizacji lub dokonanej transakcji.
 15. Właściciel Serwisu może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Ogłoszenia i inne treści umieszczane przez Użytkownika w Serwisie
 16. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ogłoszeń i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 17. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ogłoszeń, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.
 18. Użytkownik może oznaczyć Ogłoszenie jako wciąż aktualne (przedłużenie Ogłoszenia). Data ostatniego przedłużenia traktowana jest przy wyświetlaniu Ogłoszenia oraz przy sortowaniu wg daty dodania jak data dodania Ogłoszenia. Powoduje to przesunięcie Ogłoszenia na początek listy Ogłoszeń w momencie przedłużenia.
 19. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Właściciel Serwisu rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego z kupującym oraz bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.
 20. Właściciel Serwisu nie rekomenduje zawierania transakcji na odległość, a szczególnie dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego sprawdzenia.
 21. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 22. Funkcjonalności Serwisu pozwalają na prowadzenie korespondencji elektronicznej między Użytkownikami, o ile skorzystają oni z odpowiedniej funkcjonalności - wiadomości.

IX. Wymagania techniczne

Dokładamy starań by Serwis był dostępny dla jak największej liczby użytkowników. Według naszej wiedzy Serwis powinien działać poprawnie w przeglądarkach internetowych: Firefox w wersji co najmniej 59, Google Chrome w wersji co najmniej 65, Safari w wersji co najmniej 10. Systemach mobilnych Android w wersji co najmniej 4.4, iOS w wersji co najmniej 9

X. Reklamacje

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: kontakt@nakanapie.pl.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Serwis ma prawo do zmiany powyższego regulaminu poprzez opublikowanie nowego regulaminu na tej stronie. O każdej zmianie regulaminu użytkownicy będą poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez udostępnienie informacji w serwisie.
 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
O nas Kontakt Pomoc Polityka prywatności Regulamin
© 2021 nakanapie.pl
Zrobione z {} na Pradze Południe