Regulamin serwisu

Regulamin serwisu nakanapie.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.nakanapie.pl, prowadzonego przez ENSWARE Kamil Załęski z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Ks. Józefa 27, NIP 5342292008, REGON 140474287. (dalej „Serwis”, „my”).

Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, a dodatkowo dokonując rejestracji, zgadzasz się na postanowienia niniejszego regulaminu. Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

 

I. Informacje ogólne

 1. Celem Serwisu jest promocja czytelnictwa poprzez umożliwienie użytkownikom wymiany informacji i opinii dotyczących książek (w tym e-booków oraz audiobooków) oraz stworzenie społeczności czytelników skupionej wokół Serwisu.
 2. Serwis jest usługą polegającą na udostępnianiu treści wprowadzanych przez użytkowników (komentarze, recenzje, wpisy na forum), udostępnianiu własnych treści (takich jak opisy książek) oraz świadczeniu innych usług w ramach udostępnianych funkcjonalności (blog, forum, poczta wewnętrzna). Cały czas pracujemy nad rozwojem Serwisu, więc lista funkcjonalności może się zmienić.
 3. Jakość Serwisu i jego rozwój zależy od współpracy z użytkownikami. Dążymy do tego, aby nasza współpraca w rozwijaniu Serwisu oparta była na wzajemnym zaufaniu i dobrej woli.
 4. Serwis, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne oraz funkcjonalności, stanowią własność ENSWARE Kamil Załęski, wyłączając te elementy, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które dostarczamy użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

 

II. Zasady korzystania z serwisu

 1. Serwis przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 13 lat. Umieszczanie treści przez użytkowników nie mających pełnej zdolności do czynności prawnej wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.
 2. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem. Udział użytkownika w konkursach i loteriach organizowanych przez Serwis odbywa się na podstawie odpowiedniego regulaminu danego konkursu czy loterii.
 3. Użytkownik Serwisu może korzystać z dostępnych w nim treści, a po rejestracji także samemu umieszczać treści w Serwisie.
 4. Użytkownik korzysta z Serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
 5. Zakazane jest przekazywanie do Serwisu treści niezgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest umieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich prawa autorskie i dobra osobiste.
 6. Nie gwarantujemy, że Serwis lub jego poszczególne części będą dostępne cały czas. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 7. Serwis nie jest nośnikiem informacji; każdy użytkownik powinien we własnym zakresie przechowywać kopię zapasową dodanych przez siebie treści. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niedostępności jego treści w Serwisie.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działalność sklepów internetowych, księgarni, firm reklamujących się w Serwisie, porównywarek produktowych i innych firm i osób trzecich. Reklamacje oraz zapytania dotyczące oferty partnerów powinny być kierowane bezpośrednio do tych podmiotów.
 9. Dokładamy starań, aby treści własne Serwisu charakteryzowały się wysoką jakością oraz odpowiednim stylem, jednak wszystkie treści lub usługi dostarczane za pośrednictwem serwisu oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności Serwis nie gwarantuje:

  a) prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie,

  b) iż każda zamieszczona w Serwisie treść sprosta oczekiwaniom każdego użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,

  c) że jakiekolwiek treści pobrane z Serwisu lub jakiekolwiek odsyłacze będą działać bezbłędnie oraz będą wolne od potencjalnych zagrożeń.

 1. Naruszenie przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub odpowiedniego regulaminu konkursu lub loterii może skutkować zablokowaniem mu dostępu do części funkcjonalności Serwisu (np. możliwości umieszczania treści), zawieszeniem w prawach użytkownika lub nawet rozwiązaniem z nim umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. Przed zastosowaniem wyżej wymienionych środków Serwis powiadomi o tym użytkownika, informując go jednocześnie o czasie trwania blokady lub innych podjętych czynnościach, w tym rozwiązaniu umowy z użytkownikiem.

 

III. Rejestracja

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Załóż konto. Do rejestracji wymagane jest podanie loginu, hasła i adresu e-mail.
 2. Po zakończeniu procesu rejestracji użytkownik ma możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z funkcjonalności zastrzeżonych dla użytkowników zarejestrowanych (m.in. dodawanie treści użytkownika).
 3. Dodatkowo użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu oraz aktualności i akcji specjalnych. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące otrzymywania komunikatów na stronie edycji profilu.
 4. Hasło i adres e-mail nie są udostępniane innym użytkownikom. Login identyfikuje użytkownika podczas korzystania z Serwisu i pojawia się przy wszystkich treściach przez niego dodawanych.
 5. Hasło powinno być zachowane w tajemnicy i nie może być udostępniane osobom trzecim.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez usunięcie swoich danych zgodnie z procedurą zawartą w zakładce „Profil”.
 7. Usunięcie komentarzy i recenzji jest możliwe przy zastosowaniu procedury opisanej poniżej w rozdziale „Umieszczanie komentarzy, recenzji i wpisów”.

 

IV. Umieszczanie komentarzy, recenzji i wpisów

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik może umieszczać treści w postaci komentarzy, recenzji lub wpisów na forum (zwanych łącznie „treściami użytkowników”).
 2. Komentarze i recenzje to wypowiedzi użytkownika w Serwisie zamieszczane przy pomocy odpowiednich funkcji Serwisu.
 3. Wpisem na forum jest treść umieszczona przez użytkownika na forum Serwisu.
 4. Użytkownik jest uprawniony do dodawania treści, których jest autorem lub na których umieszczenie ma zgodę autora lub osoby uprawnionej. Treści użytkowników powinny dotyczyć tematów, w związku z którymi są umieszczane.
 5. Treści są zamieszczane w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i jakość merytoryczną.
 6. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie bez naszej uprzedniej zgody treści, za których umieszczenie w Serwisie użytkownik otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W przypadku umieszczenia takich treści zostaną one usunięte. Uporczywe umieszczanie takich treści w Serwisie może spowodować rozwiązanie umowy z użytkownikiem.
 7. Zakazane jest umieszczanie przez użytkownika treści tego rodzaju, że ich udostępnienie w Internecie może być niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.
 8. Mamy prawo usunąć z Serwisu dowolne treści, w tym treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste. Informacje o takich treściach należy zgłaszać Serwisowi za pomocą poczty elektronicznej, na adres zamieszczony na podstronie Kontakt.
 9. Możemy usuwać treści użytkownika, zwłaszcza w przypadkach, jeżeli dowiemy się, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Usunięcie treści nie wymaga uzasadnienia.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności komentarzy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie umieszczone przez siebie w Serwisie treści.

 

V. Prawa do treści użytkowników

 1. Zamieszczając treść użytkownika w Serwisie udzielasz Serwisowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej licencji wraz z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji) w następującym zakresie:
 1. publicznego udostępniania twojej treści w Serwisie;
 2. publicznego udostępniania twojej treści w innych serwisach internetowych z wyraźnym zaznaczeniem, że treść pochodzi od użytkowników Serwisu i zamieszczeniem logo Serwisu;
 3. wydawania twojej treści drukiem oraz wprowadzenie do obrotu lub najem egzemplarzy utworu;
 4. korzystania z twojej treści dla działalności promocyjnej Serwisu niezależnie od medium.
 1. Do wypowiedzenia licencji stosuje się terminy określone w art. 68 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik serwisu uprawniony jest do korzystania z treści umieszczonych w Serwisie przez innych użytkowników jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie upoważnienia udzielonego przez uprawnionego.
 3. Użytkownik umieszczający w Serwisie treści będące przedmiotem ochrony praw autorskich, które nie są jego autorstwa, zobowiązany jest uzyskać zgody osób uprawnionych na umieszczenie danej treści w Serwisie i udzielenie licencji Serwisowi w zakresie podanym powyżej.
 4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę treści uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

 

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Informacje o zasadach gromadzenia i rodzaju danych osobowych zbieranych przez serwis znajdują się na stronie Polityka prywatności.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do przekazania informacji na temat adresu IP stosownym instytucjom i organom państwowym w przypadku, gdy z adresów tych prowadzona jest działalność szkodliwa dla serwisu (spam, flood, abuse, trolling etc.).
 3. Serwis stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia adresów e-mail oraz haseł użytkowników. Aktualną informację na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń mających na celu ochronę prywatności użytkowników można uzyskać pod adresem: kontakt@nakanapie.pl.

 

VII. Poczta

 1. Funkcja poczty jest dostępna dla każdego zarejestrowanego użytkownika.
 2. Funkcja poczty umożliwia tworzenie, wysyłanie i odbieranie wiadomości od innych użytkowników w ramach Serwisu bez konieczności dzielenia się z innymi użytkownikami swoim prywatnym adresem e-mail. O każdej otrzymanej wiadomości użytkownicy będą powiadamiani przez Serwis na adres e-mail podany przy rejestracji.
 3. Aby napisać wiadomość do dowolnego użytkownika należy kliknąć na okno „napisz wiadomość” dostępne w Serwisie. Wiadomości przesyłane przez innych użytkowników albo przez Serwis są dostępne poprzez funkcję „skrzynka odbiorcza”.
 4. Poprzez funkcję „skrzynka odbiorcza” użytkownik ma również możliwość:
 1. kasowania oraz archiwizacji otrzymanych wiadomości,
 2. definiowania z jakich kont w ramach Serwisu użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości, oraz po wybraniu odpowiedniej opcji, otrzymywania wiadomości o nowościach oraz zapowiedziach wydawniczych.

 

VIII. Wymagania techniczne

Dokładamy starań by Serwis był dostępny dla jak największej liczby użytkowników. Według naszej wiedzy Serwis powinien działać poprawnie w przeglądarkach internetowych: Firefox w wersji co najmniej 59, Google Chrome w wersji co najmniej 65, Safari w wersji co najmniej 10. Systemach mobilnych Android w wersji co najmniej 4.4, iOS w wersji co najmniej 9

 

IX. Reklamacje

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: kontakt@nakanapie.pl.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Serwis ma prawo do zmiany powyższego regulaminu poprzez opublikowanie nowego regulaminu na tej stronie. O każdej zmianie regulaminu użytkownicy będą poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez udostępnienie informacji w serwisie.
 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.