Cytaty Anna Dan

Dodaj cytat
Daj spo­kój, Lina. Zbie­gi oko­licz­no­ści się zda­rza­ją, i to czę­ściej niż my­śli­my. To prze­cież nic szcze­gól­ne­go, tylko ludz­ki umysł ma ten­den­cję do nad­mier­ne­go sku­pia­nia się na ta­kich wy­da­rze­niach, wy­ła­py­wa­nia ich i nada­wa­nia im zna­cze­nia. Jak się uprzeć, to zbieg oko­licz­no­ści można do­strzec do­słow­nie we wszyst­kim
Myślę, że wszyst­ko spro­wa­dza się tak na­praw­dę do agre­sji w życiu pu­blicz­nym, któ­rej źró­dłem może być nie­to­le­ran­cja. Lu­dzie boją się in­no­ści i od­mien­no­ści, a lęk przed no­wo­ścią to emo­cje, które trud­no oswo­ić. Agre­sja rodzi się wtedy, gdy nie ma in­ne­go ję­zy­ka, żeby ten lęk oswo­ić
Słowo za­bi­ja, rani, koi i leczy. Słowo stwa­rza i uni­ce­stwia
Wi­dzisz, Black­bird, autor pisze tylko po­ło­wę książ­ki. Druga po­ło­wa na­le­ży do czy­tel­ni­ka
Jak się czło­wiek ro­zej­rzy do­oko­ła, to świat pełen jest hi­sto­rii, które na sie­bie na­cho­dzą, uzu­peł­nia­ją się, które mają wspól­ne­go bo­ha­te­ra. Zbie­gi oko­licz­no­ści to po­dob­no spo­sób Boga, żeby za­cho­wać ano­ni­mo­wość. Nie ob­cho­dzi mnie, czy Bóg dzia­ła ano­ni­mo­wo, czy pod pseu­do­ni­mem, czy w ogóle ist­nie­je. Wiem jedno: przy­pad­ki zda­rza­ją się na­praw­dę
Lu­dzie boją się in­no­ści i od­mien­no­ści, a lęk przed no­wo­ścią to emo­cje, które trud­no oswo­ić. Agre­sja rodzi się wtedy, gdy nie ma in­ne­go ję­zy­ka, żeby ten lęk oswo­ić
uwiel­bia­my, kiedy książ­ki nas za­ska­ku­ją, choć bar­dzo nie lu­bi­my, gdy za­ska­ku­je nas życie
najlepsza walka to taka, która się nigdy nie odbyła
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl