Ludwik Jerzy Kern

Autor, zmarł w 2010 (żył 88 lat) 133 czytelników
Obserwuj
7.8 /10
119 ocen z 42 książek,
przez 69 kanapowiczów
Urodzony 29 grudnia 1921 roku w Polsce (Łódź)
Jest zna­ny przede wszyst­kim jako sa­ty­ryk, dzien­ni­karz, po­eta, au­tor tek­stów pio­se­nek oraz tłu­macz ję­zy­ko­wy. Publikował pod pseudonimami: Dr Wist, Eljotka, Fra Lodowico Giorgio Cern, H. Olekinaz, Holekinaz, Louis George Cern, Ludwik Jerzy Coeurn, Ludwik Jerzy Życzliwy, Ob. L., Ob. L.J.K., Top
Swo­je po­cząt­ko­we wy­kształ­ce­nie zdo­by­wał w mie­ście ro­dzin­nym, uczęsz­cza­jąc do Li­ceum Hu­ma­ni­stycz­ne­go im. Alek­se­go Zi­mow­skie­go w Łodzi, gdzie zdał ma­tu­rę. Jako po­eta de­biu­to­wał w wie­ku osiem­na­stu lat w „Ilu­stro­wa­nym Ku­rie­rze Co­dzien­nym” wier­szem „Szukanie chwili”. Roz­wój ka­rie­ry w tam­tych cza­sach unie­moż­li­wi­ła mu II woj­na świa­to­wa, w cza­sie któ­rej pra­co­wał fi­zycz­nie. Brał udział w kam­pa­nii wrze­śnio­wej i po­wsta­niu war­szaw­skim.

Po upad­ku po­wsta­nia Lu­dwiik Je­rzy Kern prze­niósł się do Kra­ko­wa, gdzie na­pi­sał pierw­sze utwo­ry sa­ty­rycz­ne (dru­ko­wa­ne w Szpil­kach, pol­skim ilu­stro­wa­nym pi­śmie sa­ty­rycz­nym). W 1947 r. wró­cił do Łodzi by pod­jąć stu­dia na Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Te­atral­nej, któ­rych ni­g­dy nie ukoń­czył. Po­eta od swo­je­go po­wro­tu do Kra­ko­wa w 1948 r. zwią­zał swo­ją ka­rie­rę za­wo­do­wą z ty­go­dni­kiem Prze­krój. Był człon­kiem ze­spo­łu re­dak­cyj­ne­go do roku 1982, a do 2002 r. po­zo­stał współ­pra­cow­ni­kiem pi­sma. W ty­go­dni­ku pu­bli­ko­wa­ne były wier­sze, re­cen­zje, prze­kła­dy li­te­rac­kie oraz fe­lie­to­ny au­tor­stwa Lu­dwi­ka Je­rze­go Ker­na. Two­rzył on tak­że utwo­ry pu­bli­ko­wa­ne w cza­so­pi­smach ta­kich jak Pło­myk, Pło­my­czek oraz Świat i był au­to­rem tek­stów wie­lu zna­nych do dzi­siaj pio­se­nek (m. in. „Nie bądź taki szybki Bill”, „Lato Lato”, „Cicha woda”, „W kalendarzu jest taki dzień”). Do jego naj­bar­dziej zna­nych dzieł na­le­żą rów­nież: utworu dla dzieci („Ferdynand Wspaniały”, „Proszę słonia”), wier­sze (m.in. cy­kle: „Gry i zabawy ludu polskiego”, „Świąteczny bukiet”) oraz pro­gra­my sa­ty­rycz­ne ta­kie jak Ker­na­lia czy Po­ra­chun­ki mał­żeń­skie, któ­re współ­two­rzył.

Lu­dwik Je­rzy Kern był po­nad­to Ka­wa­le­rem Or­de­ru Uśmie­chu, otrzy­mał Zło­ty Krzyż Za­słu­gi, Krzyż Ofi­cer­ski Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski, Na­gro­dę Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go w dzie­dzi­nie li­te­ra­tu­ry i wie­le in­nych na­gród i wy­róż­nień.

Książki (90)

Sortowanie:
Zbudź się Ferdynandzie
3 wydania
Zbudź się Ferdynandzie
Ludwik Jerzy Kern
8.2/10
Cykl: Ferdynand Wspaniały, tom 2
Nowe przygody Ferdynanda Wspaniałego. Ferdynand: staje przed sądem, szuka pracy w cyrku, żeby zarobić na zapłacenie grzywny - świadkiem jest Kaczor Donald; zostaje generałem, poszukuje utraconych guzi...
Ferdynand Wspaniały
8 wydań
Ferdynand Wspaniały
Ludwik Jerzy Kern
7.8/10
Cykl: Ferdynand Wspaniały, tom 1
Pozycja klasyczna literatury dziecięcej, na której wychowały się już pokolenia. Postać psa o ludzkich cechach stworzona przez Kerna i zobrazowana graficznie przez Kazimierza Mikulskiego bawi od lat dz...
Cztery łapy
3 wydania
Cztery łapy
Ludwik Jerzy Kern
7.2/10
Ludwik Jerzy Kern twórca uwielbianego przez dzieci Ferdynanda Wspaniałego – jak nikt inny rozumie czworonogi. Miał ich kilka – wszystkie na literę F: Farsę, Farsę II, Fagota i Fakira. Pisze więc pogod...
Dyskretne podglądanie rodaków
2 wydania
Dyskretne podglądanie rodaków
Ludwik Jerzy Kern
7/10
Legendarny już dziś autor zabawnych i - mądrych zarazem przygód Ferdynanda Wspaniałego, od ponad 50. lat bawi i wychowuje nas wszystkich niezależnie od wieku. "Dyskretne podglądanie rodaków", to zbió...
W Królestwie Kotów
W Królestwie Kotów
Ludwik Jerzy Kern
6/10
Gdzie dużo piwnic, strychów i płotów Tam się zaczyna Królestwo Kotów, Świat tam na cztery łapy spadł, Zaczarowany koci świat
Proszę słonia
8 wydań
Proszę słonia
Ludwik Jerzy Kern
8.5/10
Proszę słonia to opowieść o przygodach porcelanowego słonia, który urósł i ożył pod wpływem witamin, dawanych mu przez chłopca o imieniu Pinio. Chłopiec ten zaprzyjaźnia się ze znalezionym na strychu ...
Mądra Poduszka. Wiersze dla dzieci
Mądra Poduszka. Wiersze dla dzieci
Ludwik Jerzy Kern
7.7/10
Zbiór rozmaitych bajek dla dzieci. „Wąsy”. Koci, koci, łapci. Zrobił dziadek, zrobił dziadek Fotografię babci. Duli, duli, dąsy, Wujek Władek, wujek Władek Dorysował wąsy. Ecie, fecie, pecie, dział...
Rower z Rowerowa
Rower z Rowerowa
Ludwik Jerzy Kern
5.6/10
Nie wierzycie, że i rowerowi mogą wyrosnąć skrzydła? To przeczytajcie koniecznie tę książeczkę. Historia małej dziewczynki Tereski i jej skrzydlatego roweru z Rowerowa.
Błędny rycerz
Błędny rycerz
Ludwik Jerzy Kern
5/10
Zbiór sześciu wierszyków: "Błędny rycerz", "Magik", "Pan tygrys", "Sowa", "46 nóg" i "W samolocie". "Rycerzu, rycerzu, co słychać w Sandomierzu? Nic ciekawego, mili moi. A ratusz stoi? Owszem, stoi....
Pierwsze wiersze dla...
2 wydania
Pierwsze wiersze dla...
Jan Brzechwa, Ludwik Jerzy Kern, Julian Tuwim, Wanda Chotomska ...
9.5/10
Pierwsze wiersze dla... to nietypowa pozycja, której nie znajdziemy w księgarni – młodzi rodzice otrzymają ją na oddziałach położniczych szpitali w całej Polsce. W książce znajdziemy utwory takich p...

Obserwujący (2)

@Amelia2105 @Klementynka

Komentarze

Serie i Cykle

Cytaty Ludwik Jerzy Kern

Panie Wietrze Pa­nie Wie­trze, pa­nie Wie­trze,
Cze­mu pan nie cho­dzi w swe­trze?
Cze­mu pan uda­je zu­cha,
Sko­ro sam pan chło­dem dmu­cha?
Sam ozię­bia pan po­wie­trze,
Oj, ostroż­nie, pa­nie Wie­trze!
Gna­jąc chmur­ki gdzieś po nie­bie,
Chce pan sam prze­zię­bić sie­bie?
Jed­nak le­piej pa­nie Wie­trze,
O tej po­rze cho­dzić w swe­trze.
Ani się pan sam spo­dzie­je,
Jak pan sie­bie sam za­wie­je.
Licz­ka ma pan co­raz bled­sze,
Pa­nie Wie­trze...
Dodaj cytat
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl