Recenzje @oficynaIMPULS

Kategorie (nie)obecne w edukacji
16.10.2018
Z recenzji wydawniczej: „W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie ulegną programy nauczania, a także obowiązywać będą nowe przedmioty i podręczniki. Warto więc uświadomić sobie i zwrócić uwagę na zjawiska, które tkwią niejako podskórnie w polskiej edukacji oraz wymykają się naszym badaczom, wychodzą...
Borne Sulinowo - fenomen społeczny
15.10.2018
Z recenzji wydawniczej: „Każdą pracę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim jest Borne Sulinowo kształtujące się w przestrzeni byłej bazy sowieckich wojsk rezydujących na terenie Pomorza Zachodniego, należy powitać z zainteresowaniem. [...] Autor ukazuje nam nową społeczność lokalną w pierwszych dekadach ...
Problem niedostosowania społecznego młodzieży
12.10.2018
Z recenzji wydawniczej: „Paweł Kozłowski omawia w książce tematykę młodzieży niedostosowanej społecznie, konkretnie zaś zagadnienia wartości, celów i planów życiowych. [...] Skupia się na okresie rozwojowym, jakim jest […] adolescencja, co z pewnością sytuuje problematykę badań w kontekście nie tylko behawioralnych przejawów zachowania, ale także ś...
Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej 2007 - 2010
11.10.2018
Z recenzji wydawniczej: "Książka Łukasza Stankiewicza podejmuje bardzo ważny problem naukowy – w perspektywie naszych prób diagnozowania i zrozumienia społecznych funkcji uniwersytetu we współczesnej Polsce. W tej sferze mamy bowiem obecnie do czynienia ze zjawiskiem „dyskursywnej walki”, która jest wyrazem polaryzacji ideologii, stanowisk i koncep...
Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych
11.10.2018
Z recenzji wydawniczej: "Praca doktorska Aleksandra Cywińskiego swoją tematyką wpisuje się w obszar badawczy głównie pedagogiki resocjalizacyjnej, socjologii prawa, kryminologii, a także – poprzez wykorzystanie teorii społecznej reprezentacji – psychologii społecznej. […] kwestia wzajemnych społecznych reprezentacji zawodowych kuratorów sądowych do...
Ewaluacja społeczna w edukacji
4.10.2018
Z recenzji wydawniczej: Czytając dzieło, miałem wrażenie, że mam przed sobą „summę” tego fragmentu wiedzy, rodzaj teoretycznego podsumowania dwudziestu lat rozwoju. Nie jeszcze jedną pracę „poszukującą”, lecz całościowe kompendium wiedzy zamykające dyskusje, poszukiwania i refleksje o tej ważnej dziedzinie metodologii postrzegania i oceniania rzecz...
Kondycja zawodowa nauczycieli
4.10.2018
Z recenzji wydawniczej: "Podjęcie przez Autorkę w sposób empiryczny problemu szeroko rozumianego dobrostanu psychologicznego nauczycieli, w kontekście potencjalnych oddziaływań profilaktycznych w obszarze stresu zawodowego i wypalenia zawodowego, uważam za bardzo cenną inicjatywę naukową. Co więcej, jej wyniki mogą mieć znaczące zastosowanie utylit...
Aspiracje edukacyjne młodzieży ponadgimnazjalnej z rodzin dotkniętych ubóstwem
3.10.2018
Z recenzji wydawniczej: „Ubóstwo jest bardzo poważnym problemem społecznym, który ogranicza w szczególności szanse edukacyjne młodzieży, stanowiąc jednocześnie zagrożenie dla realizacji ich planów życiowych i spychając ich często na margines życia społecznego. Młodzi ludzie wychowujący się w biedzie mają poczucie niesprawiedliwości społecznej oraz ...
Temporalny wymiar funkcjonowania edukacji
17.09.2018
Z recenzji wydawniczej: 'O wartości recenzowanej pracy decyduje cały szereg jej walorów. Pierwszym z nich jest walor poznawczy. To w pełni oryginalne, twórcze dzieło, którego lektura przekonuje, że debaty dotyczącej temporalnego wymiaru funkcjonowania edukacji nie można dłużej odkładać w czasie. Nie można, jak pisze Autorka, problematyki czasu w pr...
O zawodzie lekarza w ujęciu pedagogicznym
11.09.2018
Z recenzji wydawniczej: „Praca dr Beaty Antoszewskiej stanowi ważny wkład w dyskusję związaną z jakością relacji lekarz – pacjent. Literatura naukowa dość często odwołuje się do tych kwestii, jednak zaproponowana przez autorkę narracja, ujmująca temat w kontekście pedagogiki leczniczej, czyni z niej unikatowe przedsięwzięcie naukowo-badawcze w obrę...
W drodze do samodzielnego życia
29.08.2018
Z recenzji wydawniczej: "Publikacja ukazuje trudną drogę osób niepełnosprawnych intelektualnie do samodzielnego i odpowiedzialnego życia ‒ na miarę ich możliwości. Uzmysławia, jak ważne jest mądre towarzyszenie im w drodze, na której […] próbują tworzyć swoją dorosłość. […] Prezentuje projekt badawczy dotyczący prób samodzielnego życia podejmowanyc...
Wyznaczniki poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym
30.07.2018
Z recenzji wydawniczej: "W monografii poruszono istotne i aktualne zagadnienie, którym jest poszukiwanie podmiotowych uwarunkowań jakości życia związanej ze zdrowiem. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Autorki koncentrują się na jakości zdrowia kobiet będących w okresie menopauzalnym. Znaczenie podjętej problematyki […] wiąże się m.in. z wydłużanie...
Zagadnienie pracy Policji z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej
25.07.2018
Z recenzji wydawniczej: "Książka Iwony Klonowskiej porusza zagadnienie pracy w Policji z perspektywy współczesnych nauk społecznych, a konkretnie pedagogiki resocjalizacyjnej. Już sam ten fakt pozwala na stwierdzenie, że ukazanie się takiej pozycji na rynku wydawniczym może być wydarzeniem oczekiwanym i ważnym, zarówno z naukowego, jak i społeczneg...
Jakość życia chorych po rewaskularyzacji krytycznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
13.07.2018
Z recenzji wydawniczej prof. Marii Pąchalskiej: "Przedstawione w tej monografii badania wypełniają lukę w polskiej, a nawet światowej literaturze, przynosząc nowe propozycje odpowiedzi na pytania dotyczące efektywności dwóch metod operacyjnych: endarterektomii i angioplastyki tętnic szyjnych z implantacją stentu. Pozwalają one na lepsze zrozumienie...
Zjawisko przemocy w rodzinie
9.07.2018
Zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawno-kryminologicznych zachowań przemocowych w mikrosiedlisku społecznym, jakim jest rodzina, były podejmowane w licznych pracach naukowych z zakresu nauk społecznych, lecz żadne z tych opracowań nie ujęło kompleksowo tych obszarów eksplozji badawczej, jak to uczynił Autor niniejszego dzieła. Problematyka stanowi...
O odpowiedzialności nauczycieli i ich współpracy z rodzicami
9.07.2018
Z recenzji wydawniczej: „Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość powoduje nieustanne poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące jakości edukacji oraz jakości pracy i kształcenia nauczycieli. Autorzy, doświadczeni akademicy mający stały kontakt z praktyką edukacyjną, specjaliści z zakresu pedeutologii, przygotowali ważną z punktu widzenia zarów...
Co jest istotą wychowania harcerskiego?
27.06.2018
Z recenzji wydawniczej: Idee skautingu, na których bazuje polski ruch harcerski, zderzając się z ponowoczesną rzeczywistością, czynią sferę wychowania harcerskiego coraz bardziej skomplikowaną. Bogusław Śliwerski, zestawiając tradycję ze współczesnością, łącząc doświadczenie pedagoga, naukowca, instruktora harcerskiego, napisał książkę, którą wykor...
Cyberświat - szanse i zagrożenia dla dziecka, rodzica i nauczyciela
26.06.2018
Z recenzji wydawniczej: „Człowiek jako istota posiadająca niebywałe zdolności adaptacji do warunków przyrody obecnie sam musi adaptować się do wytworów własnej myśli, w tym do technologii medialnych. Tego jeszcze nie było w dziejach cywilizacji. Potrzebujemy nie tyle mądrej krytyki ogólnej stanu kultury i techniki, ile konkretnych wskazówek: co mam...
Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni - o istocie dydaktycznej relacji
26.06.2018
Z recenzji wydawniczej: „Na obecnym etapie rozwoju społeczeństw najsilniejszym uwarunkowaniem procesu edukacji – czyli kształcenia i wychowania – stały się niewątpliwie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, utożsamiane najczęściej z Internetem, który umożliwia m.in. nieograniczony dostęp do informacji, uniezależniające od miejsca i cza...
Doświadczenia konwersji
19.06.2018
Z recenzji wydawniczej: „Książka bazuje na badaniach przeprowadzonych z osobami, których biografia zawiera doświadczenie głębokiej zmiany religijnych podstaw tożsamości, określanej w literaturze podmiotu jako konwersja. Autorka w serii pogłębionych wywiadów biograficznych szuka odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu doświadczenie konwersji stało si...
Pedagogika, edukacja, współczesność
6.06.2018
Z recenzji wydawniczej: "Należy uznać, że […] publikacja wpisuje się w prowadzone od dłuższego okresu rozważania dotyczące współczesnych kontekstów edukacji w aspekcie dyskursu o przyszłości. […] są to ważne i aktualne zagadnienia w sytuacji, kiedy wdrażana jest w naszym kraju reforma systemu edukacji, a właściwie następuje jego całkowita zmiana. T...
Edukacja alternatywna w XXI wieku
6.06.2018
Z recenzji wydawniczej: "Pojęcie edukacji alternatywnej weszło na dobre do języka współczesnej polskiej pedagogiki – nie tylko za sprawą praktyk edukacyjnych odmiennych od masowego kształcenia, ale także publikacji: monografii, prac zbiorowych i artykułów. […] Trzeba podkreślić, że nie jest to bynajmniej podręcznik, który prowadziłby krok po kroku ...
O sposobach indywidualizacji nauczania młodzieży z dysleksją
23.05.2018
Z recenzji wydawniczej: „Monografia „Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją” dotyczy bardzo ważnej, aktualnej dla badań dydaktycznych i praktyki nauczania języków obcych problematyki, jaką jest kształcenie językowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkół ogólnodostępnych. Autorka poświęca swą refleksj...
O różnych kontekstach rozumienia partnerstwa w relacji małżeńskiej
11.05.2018
Z recenzji wydawniczej prof. Zbigniewa Kwiecińskiego: „Autorka doskonale panuje analitycznie i autorsko nad rozległą literaturą światową i polską na temat relacji rodzinnych w sytuacji podwójnych karier zawodowych obojga rodziców. Treści wywiadów poddane są wnikliwej analizie, są świetnie wykorzystane jako źródła, dowody i ilustracje przejrzystej p...
Wokół edukacji miedzykulturowej
9.05.2018
Z recenzji wydawniczej: „Edukacja wielo- i międzykulturowa jako zadanie, opierając się na systemie założeń teoretycznych, wymaga równocześnie wsparcia metodycznego. Dlatego działający od lat zespół badaczy opracował swoisty przewodnik adresowany do zaangażowanych w edukację nauczycieli. […] Publikacja wyraźnie wskazuje na znaczenie uczestnictwa mło...
{}