O nauczaniu II Soboru Watykańskiego

Joseph Ratzinger
O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Popraw tę książkę | Dodaj inne wydanie

Opis

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ E KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI DOGMATYCZNEJ O KOŚCIELE LUMEN GENTIUM Wprowadzenie [1963] Historia powstania Konstytucji i jej założenia Uwagi do pierwszego rozdziału Uwagi do drugiego rozdziału Uwagi do trzeciego rozdziału Rozdział czwarty, piaty i szósty Uwagi do siódmego rozdziału Uwagi do ósmego rozdziału Kolegialność biskupów według nauczania Soboru Watykańskiego II I. Wypowiedzi Soboru o kolegialności biskupów 1. Termin "kolegium" 2. Pierwsze wywody o zasadzie sukcesji apostolskiej 3. Sakrament a prawo 4. Kolegium biskupów jako kontynuacja kolegium Apostołów 5. Władza kolegialna i prymacjalna II. Nota praevia explicativa 1. Fakty 2. Treść III. Uwagi do kwestii kwalifikacji teologicznej 1. Przedstawienie kwestii 2. Deklaracja Komisji Teologicznej 3. Rezultat Kościół lokalny i Kościół powszechny Komentarz do Lumen gentium, nr 26 Komentarz do "Wyjaśnień, które przedstawił Sekretarz Generalny Soboru podczas 123. Kongregacji Generalnej w dniu 16 listopada 1964 roku" I. Przesłanki historyczne II. Pierwsza część Wyjaśnień: kwestia kwalifikacji teologicznych III. Nota explicativa praevia DO KONSTYTUCJI DOGMATYCZNEJ O OBJAWIENIU BOŻYM DEI VERBUM Wprowadzenie i komentarz do Prooemium, do rozdziałów I, II i IV Konstytucji o Objawieniu Dei Verbum Wprowadzenie Komentarz do Prooemium i do pierwszego rozdziału Rozdział pierwszy Rozdział drugi Rozdział szósty DO KONSTYTUCJI DUSZPASTERSKIEJ O KOŚCIELE W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM GAUDIUM ET SPES Komentarz do pierwszego rozdziału części pierwszej Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes Soborowy obraz człowieka w jego roli dla wychowania A. Obraz człowieka w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym I. Recepcja i krytyka współczesnego obrazu człowieka 1. Opis sytuacji i analiza 2. Rezultat dla idei chrześcijańskiego wychowania II. Przeformułowanie etosu chrześcijańskiego 1. Tendencja personalistyczna 2. Historyczno-dynamiczny charakter III. Zależność czasowa wypowiedzi teologicznych B. Koncepcja wychowania w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim I. Cel wychowania II. Tradenci wychowania III. Kwestia szkół katolickich Przyszłość świata za sprawą nadziei człowieka KOMENTARZ DO DEKRETU O POSŁUDZE I ŻYCIU PREZBITERÓW PRESBYTERORUM ORDINIS Posługa i życie kapłanów Uwagi wstępne do problematyki 1. Istota urzędu prezbitera 1.1. Podstawy chrystologiczne 1.2. Rozwinięcie w Tradycji (św. Augustyn) 2. Chrystologia i eklezjologia Kościelny charakter kapłaństwa 3. Program duchowy Perspektywy: Chrystologicznie ugruntowana jedność Nowego i Starego Testamentu KWESTIA MISJI Wypowiedzi Soboru o misjach poza Dekretem misyjnym I. Zdefiniowanie tematu w Konstytucji dogmatycznej o Kościele 1. Trynitarny punkt wyjścia 2. Rozwinięcie z perspektywy pojęcia Kościoła 3. Katolickość wewnątrzkościelna 4. Wielość religii i jedność Bożego wołania 5. Droga misji II. Idea misyjna w Dekretach o apostolstwie świeckich i o posłudze oraz życiu prezbiterów 1. Dekret o świeckich 2. Dekret o prezbiterach III. Deklaracje o wolności religijnej i o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich: problem relacji pomiędzy misją i dialogiem 1. Deklaracja o wolności religijnej 2. Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich 3. Misja i dialog CZĘŚĆ F RECEPCJA Zadania i kwestie teologiczne omawiane na spotkaniu teologów luterańskich i katolickich po Soborze Uwagi wstępne 1. Tematy z całego zakresu prac soborowych 2. Kościół i Kościoły 3. Ciało Chrystusa i Kościół - Kościół i Chrystus I. Ciało Chrystusa i Kościół 1. Problematyka stanowisk przedsoborowych 2. Złożoność pojęcia "Ciało Chrystusa" 3. Odpowiedź Soboru II. Chrystus i Kościół 1. Jedność Chrystusa i Kościoła 2. Dynamiczny charakter jedności Chrystusa i Kościoła 3. Reforma i reformacja 4. Przynależność do Kościoła i świętość Kościoła Uwagi końcowe Ciało Chrystusa i Duch Chrystusa Kościół otwarty na świat? Refleksje nad strukturą Soboru Watykańskiego II I. Zasadnicze uwagi odnośnie do kwestii otwarcia się Kościoła na świat II. Otwarcie się Kościoła na świat na Soborze Watykańskim II 1. Nowy realizm teologii 2. Zniesienie granic w Kościele 3. Idea dialogu 4. "Tak" dla niezależności obszarów świeckich Uwagi końcowe Katolicyzm po Soborze 1. Uwagi o stanie odnowy liturgicznej 2. Kościół a świat 3. Zwrot ku ekumenii Wywiad dla "Redenciόn" Dziesięć lat od rozpoczęcia Soboru - gdzie jesteśmy? Kościół a świat W kwestii recepcji Soboru Watykańskiego II I. Diagnoza tekstu i jego charakteru II. Rys historyczny 1. Euforia przełomu 2. Rozczarowanie i kryzys 3. Stanowisko obecne Perspektywy - pewna przypowieść Tezy na temat "Dziesięć lat Vaticanum II" Bilans okresu posoborowego - niepowodzenia, zadania, nadzieje 1. Jak doszło do opisanych procesów posoborowych? 2. Co należy czynić? a) Znaczenie i granice soborów b) Kwestia właściwej recepcji Vaticanum II Aggiornamento [Homilia wygłoszona w Rzymie w dniu 12 października 1982 roku] Wybrane tematy eklezjologiczne z okazji XX-lecia zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II Odwaga czynienia tego, co właściwe! [Wywiad przeprowadzony przez Huberta Schöne z okazji Synodu Biskupów, 1985] Wola Ojców Duch i postanowienia Soboru Watykańskiego II [Rozmowa Huberta Schöne, redaktora Radia Bawarskiego] Communio jako program 1. Powstanie czasopisma "Communio" 2. Nazwa jako program Odpowiedzialność za Kościół i świat w czasach współczesnych Hommage dla kardynała Königa Chrystocentryzm Soboru Watykańskiego II [Kazanie w Marktl am Inn, 13 lipca 1997 roku] Wezwanie do sprawiedliwości [Kazanie dla uczestników konferencji Call to justice z okazji 40-lecia promulgacji Konstytucji Pastoralnej Gaudium et spes, Rzym 2005] CZĘŚĆ G RECENZJE I PRZEDMOWY RECENZJE Do: Hubert Jedin, Kleine Konzilsgeschichte. Siebente durchgesehene und von einem Bericht über das Zweite Vatikanische Konzil vermehrte Auflage, Freiburg 1966 [Mała historia Soboru, wydanie siódme poprawione i wzbogacone o raport o Soborze Watykańskim II] Do: Dokumente des 2. Vatikanischen Konzils. Mit den authentischen lateinischen Texten der Acta Apostolicae Sedis und der Übersetzung im Auftrag der deutschen Bischöfe. Eingeleitet von Konzilsvätern und Konzilsberatern, Münster 1966/67 [Dokumenty Soboru Watykańskiego II, z autentycznym tekstem łacińskim Acta Apostolicae Sedis i przekładem na zlecenie biskupów niemieckich, ze wstępem Ojców i ekspertów soborowych] Do: Franz Michael Willam Vom jungen Angelo Roncalli (1903-1907) zum Papst Johannes XXIII (1958-1963) Innsbruck 1967 [Od młodego Angelo Roncallego (1903-1907) do papieża Jana XXIII (1958-1963)] Do: Lieselotte Höfer, Mysterium Unitatis. Pastoralhteologisches zum Oekumene-Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils Freiburg 1967 [Mysterium unitatis. Teologiczno-pastoralne spojrzenie na Dekret ekumeniczny Soboru Watykańskiego II] Do: Indices verborum et locutionum decretorum Concilii Vaticani II, 3. Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen Gentium; 5. Decretum de Oecumenismo Unitatis Redintegratio; Firenze 1968; id.: 11. Constitutio dogmatica de divina Revelatione Dei Verbum, Firenze 1969 Do: Hans Waldenfels, Offenbarung. Das Zweite Vatikanische Konzil auf dem Hintergrund der neueren Theologie (= Beiträge zur ökumenischen Theologie, 3) München 1969 [Objawienie. Sobór Watykański II w świetle nowożytnej teologii (= Przyczynki do teologii ekumenicznej, 3)] PRZEDMOWY Do: Flavio Peloso, Santi e santitá dopo il Concilio Vaticano II, Roma 1991 [Święci i świętość po Soborze Watykańskim II] Do: Leo Scheffczyk, La Chiesa. Aspetti della crisi postconciliare e corretta intepretazione del Concilio Vaticano II (Già e non ancora 327), Mailand 1998 [Leo Scheffczyk, Aspekte der Kirche in der Krise. Um die Entscheidung für das authentische Konzil (Quaestiones non disputatae 1), Siegburg 1993 [Aspekty Kościoła w kryzysie. Wokół decyzji za autentycznym Soborem] DODATEK Od wydawcy I. Uwagi do "Opera omnia" II. Uwagi do tomu VII Część A: W przededniu Soboru Część B: Współpraca Część C: Sprawozdanie / Uczestniczenie Część D: Współpraca z kard. Josefem Fringsem Część E: Komentarz Część F: Recepcja Część G: Recenzje i przedmowy Podziękowanie Informacje bibliograficzne Część A: W przededniu Soboru Część B: Współpraca Współpraca w czasie przygotowań Współpraca przy konstytucji o objawieniu bożym Dei verbum Współpraca przy konstytucji o kościele Lumen gentium Współpraca przy dekrecie misyjnym Ad gentes Szkice do soborowych przemówień kardynała Josefa Fringsa Część C: Sprawozdanie / Uczestniczenie Część D: Współpraca z kardynałem Josefem Fringsem Część E: Komentarz Do konstytucji dogmatycznej o kościele Lumen gentium Do konstytucji dogmatycznej o objawieniu bożym Dei verbum Do konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes Do dekretu o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis W kwestii misji Część F: Recepcja Część G: Recenzje i przedmowy Recenzje Przedmowy Wykaz literatury I. Źródła *[dalsze dane do wydań tekstów źródłowych zob. także pod II.2.] II. Literatura drugorzędna Cytaty z Pisma Stary Testament Nowy Testament Indeks osobowy  
Data wydania: 2016
ISBN: 978-83-8061-296-9, 9788380612969
Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL
Cykl: Opera Omnia, tom 7
Seria: Opera Omnia
Kategoria: Religia i Teologia
Stron: 584
dodana przez: Mirko
Mamy 1 inne wydanie tej książki

Autor

Joseph Ratzinger Joseph Ratzinger
Urodzony 16 kwietnia 1927 roku w Niemczech (Marktl)
kard. Joseph Aloisius Ratzinger - Benedykt XVI Arcybiskup metropolita Monachium i Freising(1977–1982), kardynał prezbiter (1977–1993), kardynał biskup (1993–2005), prefekt Kongregacji Nauki Wiary (1981–2005), dziekan Kolegium Kardynalskiego (2002–20...

Pozostałe książki:

Jezus z Nazaretu Bóg Jezusa Chrystusa Sól ziemi Błogosławieństwo Bożego Narodzenia Bóg i świat : wiara i życie w dzisiejszych czasach
Wszystkie książki Joseph Ratzinger

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
{}
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki
{}

Moja Biblioteczka

Już przeczytana? Jak ją oceniasz?

Recenzje

Coś mi się wydaje, że książka O nauczaniu II Soboru Watykańskiego aż się prosi o Twoją recenzję. Chyba jej nie odmówisz?
{}️ Napisz pierwszą recenzje

Moja opinia o książce

Cytaty z książki

O nie! Książka O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. czuje się pominięta, bo nikt nie dodał jeszcze do niej cytatu. Może jej pomożesz i dodasz jakiś?
{} Dodaj cytat

Pozostałe książki z cyklu

Jezus z Nazaretu
Jezus z Nazaretu
Joseph Ratzinger
{}7.4/10
Nowe tłumaczenie trylogii Benedykta XVI Jezus z Nazaretu Minęło już kilka lat od ukazania się trylo...
Kościół - znak wśród narodów
Kościół - znak wśród narodów
Joseph Ratzinger
SPIS TREŚCI CZĘŚĆ E ODZYSKIWANIE WIDZIALNEJ JEDNOŚCI KOŚCIOŁA Jedność Kościoła - jedność ludzkości...
Wiara w piśmie i tradycji
Wiara w piśmie i tradycji
Joseph Ratzinger
SPIS TREŚCI Josepha Ratzingera Przyczynki do teologii fundamentalnej Peter Hofmann Wykaz skrótów ...
W rozmowie z czasem
W rozmowie z czasem
Joseph Ratzinger
Tom XIII, składający się z trzech części, przygotowali redaktorzy polskiej edycji Opera Omnia, p. pr...
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl