Kościół - znak wśród narodów

Joseph Ratzinger
Kościół - znak wśród narodów
Popraw tę książkę | Dodaj inne wydanie

Opis

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ E ODZYSKIWANIE WIDZIALNEJ JEDNOŚCI KOŚCIOŁA Jedność Kościoła - jedność ludzkości. Sprawozdanie z obrad Znak chrześcijańskiej jedności. 1600 lat konstantynopolitańskiego Credo Prognozy przyszłości ekumenizmu Główne historyczne typy podziału Kościoła Kwestia ponownego zjednoczenia Wschodu z Zachodem Kwestia ekumenizmu katolicko-protestanckiego O rozwoju ruchu ekumenicznego. List do czasopisma "Theologische Quartalschrift", Tybinga Aktualna sytuacja ekumenizmu Klasyczny model ekumenizmu Nowy "paradygmat" ekumeniczny? Droga ekumenizmu dziś i jutro Refleksja końcowa: Sołowjowa wizja jedności eschatologicznej DIALOG KATOLICKO-PRAWOSŁAWNY Rzym a Kościoły Wschodu po odwołaniu ekskomunik z 1054 roku 1. Przebieg wydarzeń Początkowe wahania Od spotkania w Jerozolimie do odwołania anatem Dalsza historia 2. Znaczenie i następstwa zniesienia anatem Przywrócenie miłości jako główna intencja Oczyszczanie pamięci Zniesienie anatem - akt kościelnoprawny i teo-logiczny Wspólnota komunijna jako cel najbliższy - królestwo Boże jako ostateczny telos Andrzej i Piotr - nowy i stary Rzym 3. Wyniki Oficjalny dialog teologiczny prawosławia z katolicyzmem. Rozmowa z redakcją "Ut omnes unum", 1982 Od "dialogu miłości" do "dialogu teologicznego". Wymiana korespondencji z metropolitą Damaskinosem Przedmowa do: Stylianos Harkianakis, "Orthodoxe Kirche und Katholizismus" [Kościół prawosławny a katolicyzm], München 1975 Przedmowa do: Chrysostomos Konstantinidis, Ernst Christoph Suttner (red.), "Fragen der Sakramentenpastoral in orthodox-katholisch gemischten Gemeinden" [Kwestie duszpasterstwa sakramentów w mieszanych wspólnotach prawosławno-katolickich], Regensburg 1979 Przedmowa do: Sergius Heitz (red.), "Mysterium der Anbetung" [Tajemnica adoracji], Düsseldorf 1986 DIALOG KATOLICKO-EWANGELICKI Protestantyzm. Ocena z perspektywy katolickiej [artykuł w leksykonie, 1961] "Ponowne zjednoczenie w wierze" w ujęciu katolickim Istota kościelnej jedności Drogi do jedności kościelnej Perspektywy i zadania Co łączy, a co dzieli wyznania? Refleksja ekumeniczna Ekumenizm lokalny 1. Idea "bazy" - budowanie "odgórne" czy "oddolne"? 2. "Kościół lokalny" a Kościół powszechny 3. Teoria i praktyka Uwagi dotyczące kwestii sukcesji apostolskiej Ekumenizm w martwym punkcie? Wyjaśnienia dotyczące "Mysterium Ecclesiae" "ON jest naszym pokojem" (Ef 2,14). Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa ekumenicznego w monachijskiej katedrze Najświętszej Maryi Panny 20 stycznia 1978 roku Wyjaśnienia dotyczące kwestii "uznania" "Confessio Augustana" przez Kościół katolicki 1. Miejsce "Confessio Augustana" w luterańskich pismach wyznaniowych 2. Problem autorytetu "Confessio Augustana" 3. Kwestia treściowej zgodności "Confessio Augustana" z wiarą katolicką 4. Pojęcie "uznania" To jest prawdziwe życie, aby znali Ciebie i Twojego Posłańca. Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa ekumenicznego w Monachium 25 stycznia 1979 roku Być oszczędnym w występach teatralnych. Rozmowa z redakcją "Lutherische Monatshefte", 1979 Słowa powitania podczas uroczystego nabożeństwa z okazji jubileuszu 450-lecia "Confessio Augustana" w kościele św. Anny w Augsburgu Przemówienie na zebraniu kończącym augsburskie uroczystości poświęcone "Confessio Augustana" 29 czerwca 1980 roku W przyjaźni z Nim jesteśmy jedno. Kazanie w czasie nabożeństwa ekumenicznego w ewangelicko-luterańskim kościele Mateusza w Monachium 20 stycznia 1981 roku Katolicyzm w stadium przejściowym. Rozmowa z redakcją "Evangelische Kommentare", 1982 Przedmowa do: Alfred Läpple, "Martin Luther. Leben - Bilder - Dokumente" [Marcin Luter. Życie - portrety - dokumenty], München 1982 Luter a jedność Kościołów. Rozmowa z redakcją Internationale katholische Zeitschrift "Communio", 1983 Posłowie "Z ekumeniczną odpowiedzialnością". Korespondencja z protestanckim biskupem krajowym Johannesem Hanselmannem Nasza wspólna odpowiedzialność: dawanie świadectwa. Słowa przesłania do J 17,21 podczas ekumenicznych nieszporów ku czci św. Ansgara w Hamburgu w 1998 roku DIALOG KATOLICKO-ANGLIKAŃSKI Problemy i nadzieje dialogu anglikańsko-katolickiego Wprowadzenie: dokumenty porozumienia anglikańsko-katolickiego i stanowisko rzymskiej Kongregacji Nauki Wiary Podstawowy problem dialogu: autorytet Tradycji i organy jedności 1. Uwaga wstępna dotycząca sytuacji dialogu 2. Autorytet Tradycji 3. Kościół powszechny i jego organy jako warunek Tradycji 4. Tradycja a wyznanie 5. Niemający końca rozwój Tradycji 6. Tradycja a Eucharystia Uwaga końcowa: perspektywa dalszej drogi Posłowie I. Spojrzenie wstecz na debatę wokół mojego artykułu II. Dwa podstawowe modele współczesnej teologii ekumenicznej i ich problematyka 1. "Koncyliarność" Kościoła 2. "Traditionibus" czy "sola scriptura"? O nowej ekumenicznej zasadzie formalnej CZĘŚĆ F KOŚCIÓŁ A WIELOŚĆ RELIGII Kościół - znak wśród narodów 1. Źródło i istota Kościoła 2. Ustrój Kościoła 3. Przynależność do Kościoła 4. Kościół a zbawienie świata Problem absolutności chrześcijańskiej drogi zbawienia I. Uwagi do kwestii "absolutności" pierwiastka chrześcijańskiego II. Kwestia misji Poza Kościołem nie ma zbawienia? I. Kwestia historycznego rozwoju doktryny II. Dzisiejszy stan zagadnienia 1. Aspekt subiektywny 2. Aspekt obiektywny Wielość religii a jedno przymierze. Przedmowa Izrael, Kościół i świat. Ich relacje i zadanie według Katechizmu Kościoła Katolickiego z roku 1992 Zadanie pojednania Pojednanie bez odejścia od wiary chrześcijańskiej? Prezentacja problemu w Katechizmie Kościoła Katolickiego 1. Żydzi i poganie w zwierciadle historii mędrców ze Wschodu (Mt 2,1-12) 2. Jezus a Prawo: nie zniesienie, lecz "wypełnienie" 3. Jezusowa interpretacja Prawa: konflikt i pojednanie 4. Krzyż Nowe Przymierze. Teologia przymierza w Nowym Testamencie 1. Testament czy przymierze? Od analizy słowa do kwestii merytorycznej 2. Przymierze i przymierza u apostoła Pawła 3. Idea przymierza w tekstach Ostatniej Wieczerzy 4. Jedność przymierza i wielość przymierzy 5. "Testament" a przymierze 6. Obraz Boga i obraz człowieka w idei przymierza Dialog religii i stosunki żydowsko-chrześcijańskie 1. Od ekumenizmu chrześcijan do dialogu religii 2. Pytanie o jedność w różnorodności 3. Wielkość i granice religii mistycznych 4. Model pragmatyczny 5. Judaizm a chrześcijaństwo 6. Wiara chrześcijańska a religie mistyczne 7. Tezy końcowe Dziedzictwo Abrahama CZĘŚĆ G PRZYSZŁOŚĆ KOŚCIOŁA Neopoganie a Kościół Jaki będzie Kościół w roku 2000? Dlaczego jeszcze jestem w Kościele? Wstępna refleksja nad sytuacją Kościoła Obraz istoty Kościoła Dlaczego zostaję w Kościele Na czym polega odnowa Kościoła? I. Podstawowy sens chrześcijańskiej odnowy 1. Postawienie problemu 2. Kryterium odnowy II. Odnowa chrześcijan a odnowa Kościoła III. Dobra i fałszywa odnowa 1. Idea odnowy u faryzeuszów i w grupie Qumran 2. Błędne rozumowanie saduceuszów Sens budowania kościołów Kościół otwarty i kościół zamknięty Wspólnota w drodze. Kościół i jego nieustanne odnawianie się 1. Niezadowolenie z Kościoła 2. Reforma bezskuteczna 3. Istota autentycznej reformy 4. Moralność, przebaczenie i pokuta - osobowe centrum reformy 5. Cierpienie, męczeństwo i radość odkupienia Nowa ewangelizacja I. Struktura i metoda nowej ewangelizacji 1. Struktura 2. Metoda II. Istotne treści nowej ewangelizacji 1. Nawrócenie 2. Królestwo Boże 3. Jezus Chrystus 4. Życie wieczne Kościół u progu trzeciego tysiąclecia Komunikacja i kultura. Nowe drogi ewangelizacji w trzecim tysiącleciu CZĘŚĆ H RECENZJE I PRZEDMOWY RECENZJE Do: Alfred Läpple, "Der Einzelne in der Kirche. Wesenszüge einer Theologie des Einzelnen nach John Henry Kardinal Newman" [Jednostka w Kościele. Główne rysy teologii jednostki według kardynała Henry’ego Newmana], część I, München 1952 Jeden Bóg a wiele religii. Do: Jacques-Albert Cuttat, "Begegnung der Religionen" [Spotkanie religii], Einsiedeln 1956 Do: Erich Przywara, Hermann Sauer, "Gespräch zwischen den Kirchen. Das Grundsätzliche" [Dialog między Kościołami. Zasadnicze kwestie], Nürnberg 1956 Instytucja, charyzmat i fanatyzm. Do: Ronald A. Knox, "Christliches Schwärmertum" [Chrześcijański fanatyzm], Köln-Olten 1957 Teologiczne miejsce laikatu. Do: Yves Congar, "Der Laie" [Osoba świecka], Stuttgart 1957 Do: Stanislaus Jáki, "Les tendances nouvelles de l’ecclésiologie" [Nowe tendencje w eklezjologii], Rom 1957 Do: Yves de Montcheuil, "Kirche und Wagnis des Glaubens" [Kościół i ryzyko wiary], przekład z jęz. francuskiego A. Künke, Freiburg 1957 Do: Willem Hendrik van de Pol, "Das reformatorische Christentum in phänomenologischer Betrachtung" [Chrześcijaństwo reformowane z fenomenologicznego punktu widzenia], Einsiedeln-Zürich-Köln 1956 Do: Otto Semmelroth, "Ich glaube an die Kirche. Erwägungen über das gottmenschliche Geheimnis der Kirche" [Wierzę w Kościół. Rozważania o Bosko-ludzkiej tajemnicy Kościoła], Düsseldorf 1959 Do: Wilhelm Bartz, "Die lehrende Kirche. Ein Beitrag zur Ekklesiologie M.J. Scheebens" [Kościół nauczający. Przyczynek do eklezjologii M.J. Scheebena], Trier 1959 Do: "Catholica" 12 (1959), z. 2 Do: Bonavenura Duda, "Joannis Stojković de Ragusio O.P. († 1443)doctrina de cognoscibilitate ecclesiae" [Johannesa Stojkovicia z Raguzy doktryna o poznawalności Kościoła], Rom 1958 Do Yves Congar, "Außer der Kirche kein Heil. Wahrheit und Dimensionen des Heils" [Poza Kościołem nie ma zbawienia. Prawda i wymiary zbawienia], Essen 1961 Do: Wilhelm Bertrams, "De relatione inter episcopatum et primatum. Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopale et primatiale" [Relacja między episkopatem a prymatem. Pryncypia filozoficzne i teologiczne, na których opiera się relacja prawna między urzędem episkopalnym a prymacjalnym], Rom 1963 Do: Heinrich Fries, "Wir und die andern. Beiträge zu dem Thema: Die Kirche in Gespräch und Begegnung" [My i inni. Przyczynki do tematu: Dialog i spotkanie Kościoła], Stuttgart 1966 Do: Yves Congar, "Die Lehre von der Kirche von Augustinus bis zum Abendländischen Schisma" [Nauka Kościoła od Augustyna do schizmy zachodniej], (HDG III/3c); tenże, "Die Lehre von der Kirche vom Abendländischen Schisma bis zur Gegenwart" [Nauka Kościoła od schizmy zachodniej do współczesności], (HDG III/3d), Freiburg-Basel-Wien 1971 PRZEDMOWY Do: Christoph Kardinal Schönborn, "Leben für die Kirche" [Życie dla Kościoła], Freiburg 1997 Do: Gianfranco Coffele (red.), "Dilexit Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato Valentini" [Umiłował Kościół. Studia poświęcone prof. Donato Valentiniemu], Rom 1999 Do: Maximilian Heim, "Joseph Ratzinger, «Kirchliche Existenz und existenzielle Theologie»" [Egzystencja kościelna a teologia egzystencjalna], Frankfurt 20052 CZĘŚĆ I KAZANIA Miejsce Bosko-ludzkiej communio. Kazanie wygłoszone z okazji poświęcenia kościoła św. Bonifacego, Haar-Jagdfeld, 25 września 1977 roku Powszechni jesteśmy tylko razem. Z kazania Josepha Ratzingera przy obejmowaniu kościoła tytularnego Santa Maria Consolatrice w Rzymie 15 października 1977 roku Chrzest jako początek i drogowskaz życia chrześcijańskiego. Kazanie z okazji jubileuszu stulecia parafii i srebrnego jubileuszu proboszcza miasta Alfonsa Hausmanna u św. Jana Chrzciciela, Monachium-Haidhausen, 24 czerwca 1979 roku Kościół istnieje jako liturgia i w liturgii. Homilia do Dz 2,42 podczas święceń kapłańskich w katedrze we Fryzyndze w 1980 roku Pascha Jezusa i Kościoła. Medytacje na Wielki Czwartek w katedrze Panny Maryi w Monachium, 1981 Kościół - Matka i dom. Kazanie z okazji poświęcenia kościoła św. Moniki w Monachium w pierwszą niedzielę Adwentu, 29 listopada 1981 roku Partia Chrystusa czy Kościół Jezusa Chrystusa? Homilia w trzecią niedzielę zwykłą (rok A), 1 Kor 1,10-13.17 Dom ludzi staje się domem Bożym. Kazanie na niedzielę poświęcenia kościoła, Łk 19,1-10 (Jezus gości w domu Zacheusza) DODATEK Od Wydawcy I. Uwagi do "Opera omnia" II. Uwagi do VIII tomu Część A: Braterstwo chrześcijańskie Część B: Geneza, istota i misja Kościoła Część C: Kościół - powszechny sakrament zbawienia w Chrystusie Sakrament zbawienia Lud Boga Ojca i Ciało Chrystusa Świątynia Ducha Świętego Część D: Komunijna struktura Kościoła Prymat papieża Część E: Odzyskiwanie widzialnej jedności Kościoła Dialog katolicko-prawosławny Dialog katolicko-ewangelicki Dialog katolicko-anglikański Część F: Kościół a wielość religii Część G: Przyszłość Kościoła Część H: Recenzje i przedmowy Recenzje Przedmowy Część I: Kazania Informacje bibliograficzne Część A: Braterstwo chrześcijańskie Część B: Geneza, istota i misja Kościoła Część C: Kościół - powszechny sakrament zbawienia w Chrystusie Sakrament zbawienia Lud Boga Ojca i Ciało Chrystusa Świątynia Ducha Świętego Część D: Komunijna struktura Kościoła Prymat papieża Część E: Odzyskiwanie widzialnej jedności Kościoła Dialog katolicko-prawosławny Dialog katolicko-ewangelicki Dialog katolicko-anglikański Część F: Kościół a wielość religii Część G: Przyszłość Kościoła Część H: Recenzje i przedmowy Recenzje Przedmowy Część I: Kazania Wykaz literatury Cytaty z Pisma Stary Testament Nowy Testament Indeks osobowy  
Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-7702-565-9, 9788377025659
Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL
Cykl: Opera Omnia, tom 8
Seria: Opera Omnia
Kategoria: Religia i Teologia
Stron: 800
dodana przez: jbutton
Mamy 1 inne wydanie tej książki

Autor

Joseph Ratzinger Joseph Ratzinger
Urodzony 16 kwietnia 1927 roku w Niemczech (Marktl)
kard. Joseph Aloisius Ratzinger - Benedykt XVI Arcybiskup metropolita Monachium i Freising(1977–1982), kardynał prezbiter (1977–1993), kardynał biskup (1993–2005), prefekt Kongregacji Nauki Wiary (1981–2005), dziekan Kolegium Kardynalskiego (2002–20...

Pozostałe książki:

Jezus z Nazaretu Bóg Jezusa Chrystusa Sól ziemi Błogosławieństwo Bożego Narodzenia Bóg i świat : wiara i życie w dzisiejszych czasach
Wszystkie książki Joseph Ratzinger

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
{}
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki
{}

Moja Biblioteczka

Już przeczytana? Jak ją oceniasz?

Recenzje

Książka Kościół - znak wśród narodów nie ma jeszcze recenzji. Znasz ją? Może napiszesz kilka słów dla innych Kanapowiczów?
{}️ Napisz pierwszą recenzje

Moja opinia o książce

Cytaty z książki

O nie! Książka Kościół - znak wśród narodów. czuje się pominięta, bo nikt nie dodał jeszcze do niej cytatu. Może jej pomożesz i dodasz jakiś?
{} Dodaj cytat

Pozostałe książki z cyklu

Jezus z Nazaretu
Jezus z Nazaretu
Joseph Ratzinger
{}7.4/10
Nowe tłumaczenie trylogii Benedykta XVI Jezus z Nazaretu Minęło już kilka lat od ukazania się trylo...
O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
O nauczaniu II Soboru Watyk...
Joseph Ratzinger
SPIS TREŚCI CZĘŚĆ E KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI DOGMATYCZNEJ O KOŚCIELE LUMEN GENTIUM Wprowadzenie [...
Wiara w piśmie i tradycji
Wiara w piśmie i tradycji
Joseph Ratzinger
SPIS TREŚCI Josepha Ratzingera Przyczynki do teologii fundamentalnej Peter Hofmann Wykaz skrótów ...
W rozmowie z czasem
W rozmowie z czasem
Joseph Ratzinger
Tom XIII, składający się z trzech części, przygotowali redaktorzy polskiej edycji Opera Omnia, p. pr...
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl